Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Surfers die de site bezoeken, verklaren zich akkoord met de bepalingen van het onderstaand wettelijk bericht.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over OKINA bvba met zetel van de vennootschap te 2547 Lint, Uitbreidingstraat 99, over haar filiaal en activiteiten.

Alhoewel OKINA bvba zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert OKINA bvba niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

OKINA bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Het copyright van deze site behoort tot OKINA bvba maar de website is gratis toegankelijk voor het publiek. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze regels gesteld worden. OKINA bvba kan deze voorwaarden op elk moment en eenzijdig wijzigen.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van OKINA bvba. De teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan derden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OKINA bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door OKINA bvba

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar alle pagina’s van de OKINA bvba-website. De hyperlink moet automatisch geopend worden in een nieuwe browserpagina of nieuwe browsertab en het url-adres van de OKINA bvba-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van OKINA bvba. U kunt uw verzoek sturen naar info@sdnconsulting.be.

Links naar websites beheerd door derden

De OKINA bvba-website bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. OKINA bvba controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. OKINA bvba kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat OKINA bvba en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat OKINA bvba de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van OKINA bvba

De informatie op de OKINA bvba-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. OKINA bvba streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan OKINA bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover OKINA bvba naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u OKINA bvba uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Op geen enkele wijze zullen deze gegevens door OKINA bvba doorgegeven worden aan andere organisaties of bedrijven, ook al werktOKINA bvba hiermee samen, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

U heeft het recht de gegevens die OKINA bvba over u geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van OKINA bvba verwijderd worden. U kunt zich daarvoor steeds wenden tot de webmaster van de OKINA bvba website via info@sdnconsulting.be.

Identificatiegegevens

OKINA bvba Uitbreidingstraat 99 2547 Kontich BE 0650.695.004


Copyrightinformatie

Copyright OKINA bvba Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.